بنام خداوند جان و خرد (فردوسی)

به‌نام‌ خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه بر نگذرد (فردوسی)

به نام خداوند جان و خرد

کزین برتر اندیشه برنگذرد